کلیدواژه‌ها: حضرت عیسی (ع)

پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۶۲ تا ۶۶