کلیدواژه‌ها: حضرت مریم

درس‌های قرآنی؛ طهارت و پاکیزگی باطن
پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۸۷ تا ۹۲