کلیدواژه‌ها: حقوق متهم

درخواست برای عدم برخورد خودسرانه با عوامل حکومت شاهنشاهی