کلیدواژه‌ها: حمد

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ نصر