کلیدواژه‌ها: حنیف

پرتوی از قرآن (جلد ۱)؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۱۳۵ تا ۱۳۸