کلیدواژه‌ها: حکومت دموکراتیک

مصاحبه دربارۀ رفراندوم جمهوری اسلامی