کلیدواژه‌ها: حکومت فدرال مسلمانان

حق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود