کلیدواژه‌ها: خدمتگزاری خارجیان.

حمایت از کادرهای ارتش در روزهای پیش از پیروزی انقلاب