کلیدواژه‌ها: خدیجه

به سوی خدا می‌رویم؛ در راه مدینه