کلیدواژه‌ها: خلقت آدم

پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۳۰ تا ۳۲