کلیدواژه‌ها: خیر مطلق

پرتوی از قرآن (جلد ۱)؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۳۰ تا ۳۲