کلیدواژه‌ها: خیر

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ الزلزال
سلسله جلسات تفسیر قرآن برای انجمن اسلامی دانشجویان (۴ آذر تا ۱۲ اسفند ۱۳۲۸)؛ تفسیر سورۀ بقره، جلسۀ چهل‌وچهارم الی آخر: انسان، اجتماع و دین