کلیدواژه‌ها: دادگاه فرمایشی

زندانی شدن آیت‌الله طالقانی در دهۀ چهل