کلیدواژه‌ها: دحو الارض

پرتوی از قرآن، جلد سوم؛ تفسیر سورۀ آل‌عمران آیات ۹۳ تا ۱۰۹
به سوی خدا می‌رویم؛ حج در قرآن