کلیدواژه‌ها: دعوت پیامبران

پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۹۳ تا ۱۰۰