کلیدواژه‌ها: دفاع مشروع

تأکید بر مشروع بودن دفاع از خود در برابر تهدیدات