کلیدواژه‌ها: دفتر طالقانی

منع آسیب زدن به کاخ‌های شاهنشاهی