کلیدواژه‌ها: دموکراسی

درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۴)
حق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود