کلیدواژه‌ها: دموکراسی

درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۴)
حق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود
دیدار با نمایندگان اقلیت‌های مذهبی
پرتوی از قرآن، جلد سوم؛ تفسیر سورۀ آل‌عمران آیات ۱۱۰ تا ۱۲۰