کلیدواژه‌ها: ذکات

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ بینه