کلیدواژه‌ها: رسالت انبیا

مجموعه سخنرانی‌های «تبیین رسالت برای قیام به قسط»
سلسله سخنرانی‌های رادیویی؛ انسان سرگردان