کلیدواژه‌ها: رستاخیز

درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۱۰)
پرتوی از قرآن، جلد پنجم؛ تفسیر سورۀ نباء، آیات ۱ تا ۵
پرتوی از قرآن، جلد دوم؛ تفسیر سورۀ بقره، آیات ۲۵۳ تا ۲۶۰