کلیدواژه‌ها: روحانیت مترقی

حق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود