کلیدواژه‌ها: روحیۀ انقلابی

درخواست برای عدم برخورد خودسرانه با عوامل حکومت شاهنشاهی