کلیدواژه‌ها: روزنامۀ کیهان

حق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود