کلیدواژه‌ها: روز جزا

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ ماعون