کلیدواژه‌ها: رژیم شاه

مجموعه سخنرانی‌های «تبیین رسالت برای قیام به قسط»