کلیدواژه‌ها: رژیم پهلوی

تشویق به عفو عمومی در مراسم سوگند پرسنل شهربانی
منع آسیب زدن به کاخ‌های شاهنشاهی
پاسخ به نامۀ مردم سنگسر