کلیدواژه‌ها: زلزله

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ الزلزال