کلیدواژه‌ها: زمین لرزه

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ الزلزال