کلیدواژه‌ها: سجیل

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ الفیل