کلیدواژه‌ها: سرمایه‌داری داخلی

حق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود