کلیدواژه‌ها: سرمایه‌داری وابسته به غرب

حق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود