کلیدواژه‌ها: سرنوشت مؤمنان

پرتوی از قرآن، جلد پنجم؛ تفسیر سورۀ عبس، آیات ۳۳ تا ۴۲