کلیدواژه‌ها: سورۀ ارث

پرتوی از قرآن، جلد چهارم؛ تفسیر سوره نساء در زندان، آیات ۷ تا ۱۰