کلیدواژه‌ها: سورۀ اعلی

درس‌های قرآنی؛ قرآن و روش هدایتی آن