کلیدواژه‌ها: سورۀ العصر

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ العصر