کلیدواژه‌ها: سورۀ تحريم

پرتوی از قرآن، جلد چهارم؛ تفسیر سوره نساء در زندان، آیات ۱ تا ۶