کلیدواژه‌ها: سورۀ توحید

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ توحید