کلیدواژه‌ها: سورۀ شعرا

پرتوی از قرآن، جلد چهارم؛ تفسیر سوره نساء در زندان، آیات ۷ تا ۱۰