کلیدواژه‌ها: سورۀ قریش

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ قریش