کلیدواژه‌ها: سورۀ لقمان

درس‌های قرآنی؛ قرآن و روش هدایتی آن