کلیدواژه‌ها: سورۀ ماعون

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ ماعون