کلیدواژه‌ها: سورۀ مطففین

پرتوی از قرآن، جلد پنجم؛ تفسیر سورۀ مطففین، آیات ۲۲ تا ۳۶
پرتوی از قرآن، جلد پنجم؛ تفسیر سورۀ مطففین، آیات ۱۴ تا ۲۱
پرتوی از قرآن، جلد پنجم؛ تفسیر سورۀ مطففین، آیات ۷ تا ۱۳
پرتوی از قرآن، جلد پنجم؛ تفسیر سورۀ مطففین، آیات ۱ تا ۶