کلیدواژه‌ها: سورۀ معارج

درس‌های قرآنی؛ بشر ناراضی و مضطرب