کلیدواژه‌ها: شاپور بختیار

نظر آیت‌الله طالقانی دربارۀ انقلاب و حکومت اسلامی
نظر آیت‌الله طالقانی دربارۀ دولت بختیار