کلیدواژه‌ها: شر

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ الزلزال