کلیدواژه‌ها: شعور

درس‌های قرآنی؛ تفسیر آیات ابتدایی سورۀ بقره