کلیدواژه‌ها: شفای ابوعلی سینا.

ترجمۀ مبحث گیاه‌شناسی از کتاب «شفا»ی ابوعلی سینا