کلیدواژه‌ها: شهدا

پرتوی از قرآن؛ جلد چهارم، تفسیر آیات ۱۶۴ تا ۱۷۵ سورۀ آل عمران
پرتوی از قرآن؛ جلد دوم، تفسیر سورۀ بقره، آیات ۱۵۱ تا ۱۵۸