کلیدواژه‌ها: شهدا

پرتوی از قرآن، جلد چهارم؛ تفسیر آیات ۱۶۴ تا ۱۷۵ سورۀ آل عمران
پرتوی از قرآن، جلد دوم؛ تفسیر سورۀ بقره، آیات ۱۵۱ تا ۱۵۸