کلیدواژه‌ها: شور انقلابی

پیام به مردم دربارۀ تأخیر در بازگشت امام از تبعید